Estatuts del Club

CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

. ARTICLE 1. DENOMINACIO .

  ARTICLE 2. DOMICILI
. ARTICLE 3. MODALITAT
. ARTICLE 4. AMBIT

. ARTICLE 5. NORMES REGULADORES

CAPÍTOL SEGON: DELS SOCIS

. ARTICLE 6. TIPUS DE SOCIS . ARTICLE 7. ALTES
. ARTICLE 8. SUSPENSIÓ
. ARTICLE 9. BAIXES

. ARTICLE 10. DRETS DELS SOCIS
. ARTICLE 11. OBLIGACIONS DELS SOCIS

CAPÍTOL TERCER: ORGANS DE GOVERN, DE REPRESENTACIÓ I D’ADMINISTRACIÓ
. ARTICLE 12. ORGANS

. ARTICLE 13. ASSEMBLEA GENERAL . ARTICLE 14. COMPETENCIES
. ARTICLE 15. CONVOCATÒRIA
. ARTICLE 16. REUNIONS

. ARTICLE 17. JUNTA DIRECTIVA . ARTICLE 18. COMPETENCIES
. ARTICLE 19. REUNIONS

CAPITOL SUERT: PROCEDIMENT ELECTORAL

. ARTICLE 20. GENERAL
. ARTICLE 21. CONVOCATÒRIA
. ARTICLE 22. JUNTA ELECTORAL . ARTICLE 23. CENS
. ARTICLE 24. CANDIDATURES

. ARTICLE 25. ELECCIONS
. ARTICLE 26. CESSAMENTS
. ARTICLE 27. SUSPENSIO MANDAT . ARTICLE 28. VACANTS
. ARTICLE 29. COMISSIÓ GESTORA

CAPÍTOL CINQUÈ: REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA

. ARTICLE 30.

CAPITOL SISÈ: REGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

. ARTICLE 31. REGIM ECONÒMIC
. ARTICLE 32. REGIM DOCUMENTAL

CAPITOL SETE: RÈGIM DISCIPLINARI

. ARTICLE 33. REGIM DISCIPLINARI
. ARTICLE 34. EXERCICI POTESTAT DISCIPLINARIA . ARTICLE 35. PROCEDIMENT
. ARTICLE 36. RECURSOS

CAPITOL VUITÈ: REFORMA DELS ESTATUTS I CAUSES D'EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ
. ARTICLE 37. REFORMA
. ARTICLE 38. DISSOLUCIO

 

 

CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Denominació

EL ROURE CLUB ESPORTIU es una entitat privada constituïda per temps indefinit en data 16 de novembre de 1963, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la practica continuada de l'activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

L’activitat esportiva principal de l’entitat és de caràcter federat.

Article 2. Domicili

El domicili social s'estableix a la localitat de Sant Quirze Safaja, Solar del Boix, CP 08183.

Article 3. Modalitat

El ROURE CLUB ESPORTIU té com a principal modalitat o disciplina esportiva la del tenis i s’afiliarà a la Federació Catalana de Tenis.

El ROURE CLUB ESPORTIU inclou també les modalitats o disciplines esportives de natació, frontó, frontenis, pàdel i futbol.

A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents. En el supòsit de pràctica federada d'aquestes modalitats o disciplines, l'entitat s’afiliarà a les federacions catalanes corresponents, la qual cosa haurà de comunicar-se al Registre d'entitats esportives.

La JUNTA DIRECTIVA podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d’altres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per L’ASSEMBLEA GENERAL de l'entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives.

Article 4. Àmbit

Sens perjudici que la seu social i principal d'actuació radiquin a Catalunya, les activitats físiques i esportives no queden subjectes a àmbit un territorial determinat.

Article 5. Normes reguladores

El funcionament d'entitat esportiva es regeix per principis democràtics i representatius, i la sobirania plena resideix en l'assemblea general.
L’entitat es regeix pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de Juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport, pel Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

Es regeix, també, pels seus estatuts i per les NORMES DE REGIM INTERN aprovats per L’ASSEMBLEA GENERAL. Subsidiàriament, són d’aplicació les normes de la federació catalana a la qual està afiliada per la modalitat o disciplina principal.

 

 

CAPÍTOL SEGON: DELS SOCIS

Article 6. Tipus de socis

Són socis de l'entitat les persones físiques que havent sol·licitat l’admissió mitjançant el procediment estatutari han estat acceptades per la JUNTA DIRECTIVA. Els Socis podran ser de les classes següents: ACTIU, D’HONOR, INFANTILS/JUVENILS, VETERANS, TRANSEUNTS i ASSOCIATS.

 1. Són socis ACTIUS totes les persones majors d'edat que satisfacin les quotes establertes.

 2. Són socis d’HONOR aquells socis a qui l’ASSEMBLEA GENERAL a proposta de la JUNTA DIRECTIVA confereixi aquesta distinció, i tindran un lloc de preferència als actes oficials de l’entitat.

 3. Són socis INFANTILS/JUVENILS els menors de 18 anys i majors de 2, que satisfacin les quotes establertes; i passaran automàticament a ser socis actius en complir la majoria d’edat.

 4. ElsfillsdeparessocistindranlacondiciódesociINFANTIL/JUVENILdesdeel moment del seu naixement i podran fer ús de les instal·lacions del Club sense pagar quota fins l’any en que compliran 2 anys. En l’any natural que compleixin 2 anys han de formalitzar la quota de Matrícula corresponent i passar a pagar la quota mensual establerta. Serà un deure dels pares mantenir informat el secretari/secretaria de la Junta de les dades del seu fill/filla i del moment en que han de començar a fer efectiva la seva quota.

 5. Els socis ACTIUS passaran a ser socis VETERANS al complir els 60 anys i seguiran mantenint els drets i obligacions que tenien mentre eren socis ACTIUS. En l’any en que compleixin els 60 passaran a pagar la quota reduïda establerta des de el primer rebut de l’exercici.

 6. Són socis ASSOCIATS els que per raó de una promoció puntual de captació o qualsevol altre motiu extraordinari, entrin a ser socis del Club sense haver abonat la Matrícula de Entrada. No tindran veu ni vot ni podran èsser membres de la JUNTA DIRECTIVA, però sí els altres avantatges i obligacions dels socis ACTIUS.

El llistat dels Socis es podrà publicar en el taulell d’anuncis del Club, incloent-hi les dades dels socis INFANTILS/JUVENILS. Aquells socis que no vulguin que les seves dades o les socis INFANTILS/JUVENILS al seu càrrec siguin publicades al taulell ho hauran de comunicar per escrit a la Junta Directiva.

Article 7. Altes

L'expedient d'ingrés d’un soci consistirà bàsicament en un escrit de sol·licituds, avalat per dos socis, amb les dades personals del soci, adreçat a la JUNTA DIRECTIVA, qui procedirà com cregui convenient, amb la facultat d'admetre'l o rebutjar-lo.

Article 8. Suspensió

En cas d’incompliment de les obligacions de soci, es podrà acordar la SUSPENSIÓ de la condició de soci, la qual cosa caldrà que sigui notificada al soci amb especificació dels recursos contra aquesta decisió.

La condició de soci serà recuperada quan quedin restablertes les condicions incomplertes.

Article 9. Baixes

La condició de soci es perd:

 1. PervoluntatpròpiacomunicadaformalmentperescritalaJuntaDirectiva.

 2. Per acord de la JUNTA DIRECTIVA basat en faltes de caràcter molt greu amb

  audiència prèvia de l’interessat, i la corresponent incoació d’expedient disciplinari regulat als Articles 33 a 35 dels estatuts.
  A aquests efectes són faltes molt greus:
  - L’ incompliment en el pagament de quotes, derrames o contribucions extraordinàries fixades per la JUNTA DIRECTIVA, passats sis mesos del seu venciment.

  - l’ incompliment de les obligacions que imposen aquests estatuts i les NORMES DE RÈGIM INTERN.
  - El perjudici moral o material ocasionat a la societat.

 3. Per defunció.

 4. La JUNTA DIRECTIVA està autoritzada a concedir la baixa temporal per un

  període màxim d’un any al soci que la sol·liciti, sempre i quan estimi justificada la causa de la sol·licitud. la baixa temporal consisteix en el no pagament de les quotes mensuals durant aquest període, i no podrà ser concedida en més de dos ocasions al mateix soci.

La pèrdua de la condició de soci significa la pèrdua de tots els drets inherents.

Article 10. Drets dels socis

Els socis ACTIUS tenen el drets següents:

 1. ParticiparambveuIvotaL’ASSEMBLEAGENERAL.

 2. Ser electors I elegibles per els càrrecs dels òrgans de Govern de l’Entitat.

  Formar part de la Junta Directiva quan tinguin una antiguitat mínima de un any.

  Tots els socis tenen els drets següents:

 3. Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals

  organitzades per l’entitat.

 4. Utilitzarlesinstal·lacionsdelclubd’acordamblesnormesestablertes.

 5. Exigir de la JUNTA DIRECTIVA i de tots els socis l’exacte compliment

  d’aquests estatuts i de les NORMES DE RÈGIM INTERN.

 6. Examinar els comptes del Club quan correspongui.

Article 11. Obligacions dels socis

Els socis tenen les obligacions següents:
a) Abonar les quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altre que

estableixin els òrgans de representació o de govern, així com els impostos,

cargues o arbitris que puguin correspondre.
b) Lesquotesperiòdiquesvariaransegonseltipusdesoci,establint-seunaQuota

Infantil/Juvenil, una Quota General, pels majors de 18 anys, i una Quota de Veterans.

a. La Quota Infantil/Juvenil es pagarà des de el primer rebut de l’any en que es compleixen els dos anys.

b. La Quota General es pagarà des de el primer rebut de l’any en que es compleixen els divuit anys.

c. La Quota de Veterà es pagarà des de el primer rebut de l’any en que es compleixen els seixanta anys.

Les Famílies en les que els dos pares siguin socis ACTIUS i que tinguin cinc fills o més, quedaran exonerats del pagament de la Quota del cinquè fill i següents, fins que aquests passin a esser socis ACTIUS.

c) Complir els Estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.

Contribuir al compliment de les activitats de l’entitat, tant esportives como de participació en els òrgans directius, consultius o de Govern, quan escaigui.

Facilitar un domicili per el lliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar els canvis d’aquesta adreça.

 

 

CAPÍTOL TERCER. ÒRGANS DE GOVERN, DE REPRESENTACIÓ I D’ADMINISTRACIÓ.

Article 12. Òrgans

Els òrgans de representació, govern i administració seran:

 1. L’ASSEMBLEA GENERAL.

 2. LA JUNTA DIRECTIVA.

Article 13. Assemblea General

 1. L’ASSEMBLEA GENERAL es l’òrgan superior de govern del club esportiu, i els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a LA JUNTA DIRECTIVA.

 2. Integren L’ASSEMBLEA GENERAL tots els socis majors d’edat amb dret a veu i vot que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.

 3. L’ASSEMBLEA GENERAL pot ser ordinària o extraordinària. Es ordinària l’assemblea que preceptivament s’ha de dur a terme un cop a l’any dins els vuit mesos naturals següents a la finalització de l’exercici, per a conèixer i aprovar, como a mínim, les matèries següents: memòria de les activitats realitzades, liquidació de l’exercici vençut i pressupost per a l’exercici econòmic següent. Són extraordinàries totes les altes assemblees que es convoquin en el curs de l’exercici.

Article 14. Competències

L’ASSEMBLEA GENERAL, a més de les competències esmentades en el punt anterior, té competència especial en les matèries següents:

a) Fixació de la quantia de les quotes ordinàries i d’entrada proposada per la Junta directiva, llevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb aplicació com a màxim del percentatge de variació de l’índex general de preus al consum (IPC), des de l’última modificació.

b) Fixaciódequotesextraordinàriesiderrames.
c) Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles de l’entitat, el

valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de l’exercici. d) Règimdisciplinari.

e)  PropostesquelaJuntaDirectivaacordisotmetreal’ASSEMBLEA.

f)  Propostes que els socis vulguin presentar a l’ASSEMBLEA, sempre que tingui

el suport del 5% dels socis actius de l’entitat.

g)  Modificaciódelsestatuts.

h)  Propostadefusióosegregaciódel’entitat.

i)  Dissolució de l’entitat.

 

Article 15. Convocatòria

1. La convocatòria de les assemblees s’ha de fer per acord de la JUNTA DIRECTIVA. Iniciativa pròpia; entre la convocatòria de la assemblea i la seva realització ha de transcorre un mínim de 15 dies naturals i un màxim de seixanta dies també naturals. La convocatòria també s’ha de fer per acord de la JUNTA DIRECTIVA a petició dels socis. En aquest últim supòsit, sempre que el tema proposat per a la seva deliberació no es refereixi a una qüestió ja tractada i resolta pel propi òrgan assembleari en els últims sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud, es tindrà l’obligació de convocar-la si ho demanen un mínim d’un 10% dels socis actius. Des de el dia que la Junta directiva rebi la sol·licitud en forma dels socis fins a la convocatòria de l’assemblea no poden passar més de trenta dies.

Les convocatòries han d’indicar la data, l’hora i el lloc de realització de l’ASSEMBLEA, i l’ordre del dia que en les ordinàries ha d’incloure, com a mínim, les matèries de l’Article 13.3. Quan l’assemblea es convoqui a iniciativa dels socis, a l’ordre del dia hauran de constar-hi necessàriament les matèries o qüestions proposades pels socis a més de les que acordi la JUNTA DIRECTIVA. Les convocatòries es faran per tramesa directa als socis que integren l’assemblea. La informació sobre les matèries objecte de l’assemblea ha de posar-se a la disposició dels socis al domicili del club, como a mínim, durant els deu dies naturals anteriors al de realització de l’assemblea.

Article 16. Reunions

 1. Les ASSEMBLEES GENERALS restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona convocatòria amb independència del nombre d’assistents. Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts.

 2. Els acords s’han de prendre per majoria dels presents en el moment de la votació, excepte en aquelles matèries en que s’hagi previst una majoria qualificada.

 3. LASSEMBLEA GENERAL serà presidida per una taula integrada pel president i els altres components de la JUNTA DIRECTIVA, i actuarà com a secretari qui ho sigui de l’entitat.

 4. L’acta es pot aprovar a la mateixa a assemblea o a la següent que es realitzi, o la poden aprovar els interventors que hagi designat la mateixa assemblea, els quals han de signar l’acta juntament amb el president i secretari.

Article 17. Junta Directiva

 1. La JUNT A DIRECTIV A és l’òrgan d’administració i representació de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les seves activitats esportives, com també gestionar-ne el funcionament.

 2. L’elecció dels membres de la JUNTA DIRECTVA s’ha de realitzar en un període de 6 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.

 3. Els membres de la JUNTA DIRECTIVA són responsables de la seva actuació davant l’ ASSEMBLEA GENERAL.

 4. En cap cas poden tenir compensació econòmica.

Article 18. Competències

 1. La JUNTA DIRECTIVA està formada per un nombre de membres, que no podrà ser inferior a 5 ni superior a 21; formaran part de la JUNTA DIRECTIVA un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i els Vocals que calguin.

 2. Correspon al President: la representació legal de l’entitat, i al Vicepresident substituir al President en casos legalment previstos.

 3. El Tresorer és el depositari de l’entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sense perjudici de les competències que puguin correspondre al President i al Secretari de l’entitat. Ha de formalitzar durant els 3 primers mesos de cada any, el balanç de situació i als comptes d’ingressos i de despeses, que s’han de posar en coneixement de tots els socis.

 4. El Secretari ha d’encarregar-se de l'arxiu de la documentació, de redactar els documents que afectin la marxa administrativa de l'associació esportiva i portar el llibre de registre d’associats i el llibre d’actes.

 5. L'adscripció i canvis dels càrrecs de JUNTA DIRECTIVA, llevat el de President, s’ha de fer entre els socis que integren la JUNTA i deixar-ho a la decisió del President.

 6. És competència de la JUNT DIRECTIVA:

  1. L’admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de socis; la convocatòria de

   les assemblees.

  2. La convocatòria d’eleccions per proveir els càrrecs de la JUNTA

   DIRECTIVA.

  3. La presentació a l'assemblea general de l'informe o la memòria sobre les

   activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació per l’exercici següent.

  4. La gestió i administració del Club; els pagament i obligacions que seran autoritzats pel President i pel Tresorer i els documents i contractes seran autoritzats pel President i el Secretari.

Article 19. Reunions

1. La JUNTA DIRECTIVA ha de ser convocada pel seu President, a iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels seus membres, i com a mínim s’ha de realitzar una REUNIÓ per trimestre.

2. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat del membres que la composen. Es acords de la JUNTA DIRECTIVA s’han d’adoptar per majoria simple dels membres presents.

3. Correspon al Secretari d'estendre acta de les reunions de la JUNTA DIRECTIVA. Qualsevol membre de la JUNTA DIRECTIVA por exigir que quedi reflectit a l'acta el vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot de forma succinta.

4. Els acords presos pels òrgans de representació, govern i administració, llevat els de matèria disciplinària relatius a la conducta esportiva, es pot interposar recurs davant l'autoritat judicial en el termini de 40 dies següents a la data de la seva adopció.

CAPÍTOL QUART. PROCEDIMENT ELECTORAL

Article 20. General

Els membres de la JUNTA DIRECTIVA s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els seus socis amb dret de vot.

Són electors i elegibles els socis ACTIUS amb les condicions següents: ser majors d'edat, tenir una antiguitat com a soci de UN ANY, i no tenir suspesa la condició
de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.

El procediment electoral s’ha d’ajustar a les fases següents:

 1. Convocatòria de les eleccions, constitució de la junta electoral, aprovació del cens electoral.

 2. Presentació i proclamació de candidatures.

 3. Realització de l’elecció, l’escrutini i la proclamació dels guanyadors. Entre el dia

  de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització ha de transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60.

Article 21. Convocatòria

 1. La convocatòria d’eleccions correspon a la JUNTA DIRECTIVA. L’acte de les votacions pot fer-se coincidir amb una assemblea general o bé realitzar-se independentment.

 2. La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers 6 mesos de vigència i sempre amb l’antelació necessària perquè l’elecció es faci abans que es clogui el mandat.

 3. La JUNT A DIRECTIV A ha de fer pública la convocatòria d’eleccions mitjançant l’anunci en un diari d’àmplia difusió a la localitat del domicili de l’entitat o per tramesa directa als socis i, en tot cas, s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’entitat. Igualment , s’ha de comunicar a la federació catalana de l’activitat esportiva principal de l’entitat.

 4. La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar almenys del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector i candidat, terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions, termini per a la presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del col·legi electoral i forma d’acreditació d’electors.

Article 22. Junta Electoral

 1. Simultàniament a l’acord de convocatòria de les eleccions, la JUNTA DIRECTIVA ha de disposar la constitució de la Junta Electoral. La JUNTA DIRECTIVA designarà directament els Components de la Junta Electoral entre els socis que reuneixin les condicions de ser electors i elegibles.

 2. La Junta Electoral designada ha d’estar integrada per un nombre de 3 membres i un nombre igual de suplents.
  Dintre dels 8 dies següents a la seva designació, els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir- ne el president. Ha d'actuar com a secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui del club.

 3. Correspon a La Junta Electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, l’admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o els candidats, i publicar i comunicar els resultats.

 4. Les reclamacions davant la Junta Electoral s'han de fer en un termini màxim de 3 dies, després que s'hagi produït el fet objecte d’impugnació. La resolució de la Junta, que serà executiva, s'ha de dictar dins els 3 dies següents.

  Contra els acords de la Junta Electoral, pot interposar-se recurs davant el comitè d’apel·lació catalana corresponent a l'activitat esportiva principal de l'entitat, en el termini de 3 dies següents a la data de publicació de l'acord impugnat.

Article 23. Cens electoral

 1. Des de l’endemà de la constitució de la Junta Electoral s’han d’exposar o tenir a disposició dels socis, al domicili del club, durant 5 DIES, les llistes dels socis que tinguin dret a ser electors i elegibles.

 2. Aquestes llistes han de permetre la identificació dels socis i han d’incloure, com a mínim, el nom i els dos cognoms, el número de soci i la data d’ingrés al club. Les llistes poden estar confeccionades per ordre d’antiguitat i/o alfabèticament. L’exemplar de les llistes que sigui exposat o que estigui a disposició dels socis s’ha d’haver presentat prèviament el club a la Junta Electoral , i fer-ho constar en acta, la qual ha de reflectir, com a mínim, el nombre de fulls que la componen i el total de socis. La Junta electoral ha de procedir a contrastar la llista amb la seva signatura i en pot demanar un duplicat, que ha de quedar sota la seva custòdia.

 3. Qualsevol soci pot consultar el cens electoral durant el període d’exposició de les llistes. El club ha de facilitar-ne la consulta i mantenir obertes les dependències durant tots aquests dies, llevat dels festius, a les hores normals de funcionament de les oficines o els serveis del club.

 4. Les reclamacions dels socis per les omissions, rectificacions o inclusions indegudes de socis al cens s’han de fer per escrit, adreçades a la Junta electoral, dins el període d’exposició de les llistes. Contra els acords de la junta electoral es poden interposar els recursos que preveu l’Article 22.

 5. Dins els 3 dies naturals següents a la finalització del termini d’exposició del cens electoral, la Junta electoral ha d’aprovar la llista definitiva dels socis electors i llegibles que no es pot modificar en la resta del procés electoral. El

cens definitiu l’ha de contrastar la Junta electoral amb la seva signatura i ha de romandre sota la seva custòdia.

Article 24. Candidatures

Durant un període de 7 DIES des de l’aprovació de la llista definitiva de socis electors i elegibles, es poden presentar candidatures.

Els candidats s’hauran de presentar en forma de candidatura, i les candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat president, signades pels candidats i adreçades a la Junta Electoral.

Les candidatures hauran d’estar presentades amb la signatura del 5 % dels socis, i cap soci podrà signar a la vegada dues o més candidatures.

Article 25. Eleccions

 1. Si es presenta o fos vàlida només una Única candidatura, la Junta Electoral procedirà. directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la JUNTA DIRECTIVA.

 2. Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral ho ha de comunicar a la JUNTA DIRECTIVA o a la comissió gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de TRES MESOS.

 3. L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora l'ha de comunicar la Junta Electoral mitjançant certificació, dins els 3 DIES SEGÜENTS a la DIRECTIVA, al Registre d’entitats esportives i a les federacions esportives catalanes a què estigui afiliada l'entitat.

 4. Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 DIES SEGÜENTS a la seva elecció, sense que aquesta circumstància modifiqui l’acabament del mandat previst en aquests estatuts ni el començament del nou mandat.

Article 26. Cessaments

El cessament de components de la JUNTA DIRECTIVA es produeix, si és el cas, per les causes següents:

 1. Acabament del mandat natural pel qual van ser elegits.

 2. Pèrduadelacondiciódesocidel’entitat.

 3. Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.

 4. Mortoincapacitatqueimpedeixil’exercicidelcàrrec.

 5. Decisió disciplinària que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de

  govern o representació de l’entitat.

 6. Aprovació d’un vot de censura.

Article 27. Suspensió Mandat

La suspensió del mandat como a membre de la JUNTA DIRECTIVA es produeix per les causes següents:

a) Sol·licitud de l’interessat quan hi concorrin circumstàncies que justifiquen i ho aprovi la junta.

b) Suspensiódelacondiciódesoci.

c) Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a un dels seus components, si així ho acorda la JUNTA DIRECTIVA.

d) Inhabilitaciótemporal,acordadaperdecisiódisciplinària.

En cas de suspensió, dimissió, renúncia o cessament del president, ha d’exercir les seves funcions el vicepresident. En cas d’absència, l’ha de substituir el membre de la junta amb més antiguitat com a soci de l’entitat.

Article 28. Vacants

En cas d’existir vacants a la JUNTA DIRECTIVA pel cessament o suspensió d'algun dels seus components, sempre que no afecti el càrrec de PRESIDENT, es durà a terme la provisió transitòria de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració d’elegibles per al càrrec a proveir. Aquesta provisió transitòria es delega a la decisió de la JUNTA DIRECTIVA, que haurà de ser ratificada en la propera ASSEMBLEA GENERAL que realitzi l'entitat.

Els càrrecs vacants amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, són transitoris, només pel temps que resti de mandat al càrrec. S'exceptua d'aquesta norma al designat per substituir un membre de la junta amb el mandat suspès temporalment, ja que en aquest supòsit, el mandat del substitut s'ha de limitar al temps de suspensió del substituït, que es reincorporarà acabada la suspensió. Tot això, sense que les provisions transitòries puguin alterar el temps natural del mandat dels càrrecs previst en aquest estatuts.

Article 29. Comissió Gestora

No obstant el previst en els paràgrafs anteriors, si la dimissió, renúncia o el cessament dels components de la JUNTA DIRECTIVA es produeixi en forma simultània i generalitzada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un dels supòsits següents:

a) Sempre que les vacants afectin a més del 50% dels components de l’òrgan directiu, incloent-hi la del president.

b) Quan les vacants afectin a més del 75% dels membres directius, però no al president.

c) En qualsevol cas, sempre que la JUNTA DIRECTIVA resti constituïda per un nombre de membres inferior a cinc persones.

La comissió gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els càrrecs de la JUNTA DIRECTIVA, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de 3 mesos des que s'hagi pres possessió dels càrrecs.

S'exceptua d'aquesta regulació els supòsits en els que la dimissió es produeix per la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats en un procés electoral convocat. En aquest cas, si resten a la JUNTA DIRECTIVA 1/3 dels seus components, la junta es manté amb aquests membres sense que calqui proveir les vacants ni nomenar la comissió gestora; en cas contrari, els membres no dimitits més els titulars de la Junta electoral es constituiran en junta provisional fins la finalització de les eleccions.

 

 

CAPITOL CINQUÈ: REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA

Article 30

 1. Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el PRESIDENT de l’entitat, la totalitat de la junta, o qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit motivat la majoria dels membres de la junta o, com a mínim, el 15% dels socis actius de l’entitat.

 2. Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura dins els deu dies següents s’ha de constituir una taula de cinc persones formada per 2 membres de la JUNTA DIRECTIVA designats per aquesta, els dos primers socis signats de la sol·licitud i un delegat de la federació catalana corresponent a l’esport principal de l’entitat, que serà el president.

 3. Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud per part de la mesa del vot de censura als requisits d’aquests Article, la JUNTA DIRECTIVA ha de convocar l’acte de la votació que haurà de realitzar-se en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 dies. La convocatòria s’haurà d’ajustar a les condicions estatutàries per a la convocatòria d’assemblees.

 4. El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis assistents a l’assemblea convocada a l’efecte, i sempre que en l’acte de votació hi participin, com a mínim, un 25% del total de socis actius.

 5. Un cop acordat el vot de censura, el PRESIDENT, la JUNTA DIRECTIVA o els membres a qui afecti cessaran automàticament, i s’aplicarà el règim de provisió transitòria de vacants corresponent.

 

CAPITOL SISÈ. REGIM ECONOMIC I DOCUMENTAL.

Article 31. Règim econòmic

 1. L’entitat es sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que corresponguin. L’entitat disposa del terreny a on està establert el domicili social.
  L’objectiu principal dels béns de què disposa és per el foment i les pràctiques esportives de l'entitat i les possibles rendes s'hauran d’aplicar a la conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap moment puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i directius. Les aportacions dels socis, les quotes de entrada, mensuals, derrames i contribucions de tota mena es consideren a fons perdut i no son reemborsables.

 2. La JUNTA DIRECTIVA ha de formular i presentar a L’ASSEMBLEA GENERAL, dins els 8 primers mesos de cada exercici, els seus comptes anuals, que comprenen el balanç i el compte de guanys i pèrdues de forma que indiquin amb claredat la situació financera i patrimonial de l'entitat la liquidació del pressupost i una memòria econòmica anual que expliqui les variacions del balanç i del compte de guanys i pèrdues en relació amb el pressupost aprovat en la Junta anterior.

  Els comptes anuals i els pressupostos han d’estar un mínim de 10 dies a disposició de tots els socis que ho sol·licitin, al domicili social abans del dia assenyalat per l’assemblea general.

 3. La JUNTA DIRECTIVA té les facultats de disposició econòmica de l’entitat amb el límit del total de despeses previstes en el pressupost anual, amb una

variació màxima d’un 20%. En el cas que calgui superar aquesta quantia s’estableix com a preceptiva la convocatòria d’una assemblea general per tal que autoritzi el pressupost complementari.

 1. L’ASSEMBLEA GENERAL només por autoritzar a la junta directiva l’adquisició, el gravamen i l’alienació de béns o acceptar diners en crèdit o préstec durant l’exercici, fins a un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost d’ingressos. Per excedir d’aquest límit, cal que la proposta sigui aprovada per les 2/3 dels assistents a l’assemblea. No es pot autoritzar l’emissió de títols de deute que estiguin garantits per parts alíquotes patrimonials a favor dels socis de l’entitat.

 2. L’emissió de títols transmissibles representatius de deute i alienació o el gravamen de béns immobles, el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost d’ingressos aprovats per a l’exercici s’han de tractar en assemblea general i ha de ser aprovat per les 2/3 parts dels assistents.

 3. Quan es tracti de prendre diners a préstec en quantitat superior al 50% del pressupost anual, i també en el supòsit d’emissió de títols de deute, és preceptiu l’informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.

 4. El producte obtingut de l’alienació d’instal·lacions esportives i dels terrenys en que es trobin ha d’invertir-se íntegrament en l’adquisició, la construcció i la millora de béns de la mateixa aplicació, segons els objectius esportius de l’entitat, llevat que hi hagi informe de la Secretaria General de l’Esport.

Article 32. Règim documental

 1. Integrem el règim documental i comptable:

  1. El llibre d’actes.

  2. El llibre de registre de socis.

  3. Els llibres de comptabilitat.

  4. Els balanços i comptes de guanys i pèrdues i la memòria

   econòmica.

 2. Els llibres d’actes i els de comptabilitat s’han de diligenciar davant els

  organismes administratius corresponents, davant la federació catalana de l’esport principal o per diligència notarial.

 

CAPITOL SETÈ. RÈGIM DISCIPLINARI

Article 33. Règim disciplinari

El règim disciplinari esportiu s’estén a conèixer les infraccions de les regles de joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa.

La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar els socis, esportistes, tècnics i directius.

Article 34. exercici potestat disciplinària

L’exercici de la potestat disciplinària correspon:

 1. Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament d’un joc, partit o competició de

  caire intern associatiu. Les seves decisions són inapel·lables.

 2. A la JUNTA DIRECTIVA.

Article 35. Procediment

 1. Les infraccions de les regles de joc comeses durant el desenvolupament dels partits les proves han de ser sancionades pels jutges o àrbitres de manera automàtica, sens perjudici de l’existència d’un sistema posterior de reclamacions que, si precisen acord immediat per tal de no inferir el normal decurs de la competició, puguin tramitar-se mitjançant un procediment d’urgència que garanteixi el tràmit d’audiència a l’interessat.

 2. Les infraccions a la conducta esportiva o per incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries s’han de tramitar per un procediment ordinari, que cal iniciar mitjançant acord de la JUNTA DIRECTIVA per pròpia iniciativa o petició raonada de part. Es pot acordar, amb caire previ, per decidir l’obertura d’expedient o el seu arxiu, la instrucció d’una informació reservada.

 3. Iniciat el procediment, l’òrgan disciplinari adient, ha de formular el corresponent plec de càrrecs, que s’ha de comunicar a l’interessat, a fi que aquest pugui efectuar per escrit les al·legacions i proposar el mitjans de prova que cregui oportuns en defensa dels seus drets. Un cop s’hagi complert aquest tràmit, la JUNT A DIRECTIV A o òrgan disciplinari delegat, ha de prendre l’acord oportú en el termini màxim de 20 dies, el qual caldrà notificar de manera immediata a l’interessat amb especificació dels recursos que corresponguin.

Article 36. Recursos

 1. Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la JUNTA DIRECTIVA, es por interposar recurs:

  1. Davant el comitè d’apel·lació de la federació catalana de l’activitat esportiva principal del club, quan es tracti de sancions qualificades com a greus o molt greus per infraccions contra la conducta esportiva en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.

  2. Davant l’autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes associativa, en el termini de quaranta dies següents a la notificació de l’acte impugnat.

 2. En lo no previst per els estatuts o les normes de règim intern, per al règim tipificat de sancions, i per els procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos, és d’aplicació el règim disciplinari previst en el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

 

CAPÍTOL VUITÈ. REFORMA DELS ESTATUTS I CAUSES D’EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ.

Article 37. Reforma

Els estatuts poden ser modificats o reformats per acord de l’assemblea general convocada a l’efecte mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels socis assistents.

Article 38. Dissolució

L’entitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions o clubs, i per les altres causes previstes en l’ordenament jurídic vigent.

L’extinció del club per qualsevol causa comporta la cancel·lació, d’ofici o a instància de part, de la seva inscripció al registre d’entitats esportives.

L’acord de fusió o absorció en altres associacions o clubs s’ha d’adoptar, com a mínim, per una majoria dels dos terços dels socis assistents a l’assemblea general convocada a l’efecte.

Excepcionalment, l’entitat es pot dissoldre per l’acord adoptat en ASSEMBLEA GENERAL convocada a l’efecte per una majoria de 2/3 parts dels socis assistents, i sempre que representin la majoria del total dels socis amb dret a vot.

Dissolta l’entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n’hi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l’esport, perquè acordi la destinació dels bens per al foment i desenvolupament de les activitats físico-esportives.

 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA

Contacte

EL ROURE C.E.
C/FONT DEL SOLA 1
08189 SANT QUIRZE SAFAJA

Telèfon: 627428907

Horari Piscina

10:00h a 15:00h

17:00h a 20:00h

Vol fer-se soci?

Truqui al telèfon 627428907

 

O bé utilitzi el nostre formulari de contacte

Xarxes Socials

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© EL ROURE CLUB ESPORTIU